Het Akkerhus
Aanvrager: Stichting Het Akkerhus
Waar: Buurtschap Rectum-Ypelo
Meer informatie: www.akkerhus.nl

Projectomschrijving
Door de gemeente Wierden en het schoolbestuur is reeds twee jaar gesproken over de oprichting van een multifunctionele accommodatie op deze locatie. Vanuit dit overleg is naar voren gekomen een enquete te houden waarmee de draagkracht onder de bevolking voor een dergelijke accommodatie kon worden gepeild. Door Plaatselijk Belang Rectum-Ypelo is in samenwerking met de gemeente Wierden een enquete opgesteld en daarna huis-aan-huis verspreid.In het kader van plattelandsontwikkeling en het versterken van de leefbaarheid in de kleine kernen speelt in de buurtschap Rectum-Ypelo de vraag op welke wijze hier invulling aan gegeven kan worden. Door de medezeggenschapsraad van de in de buurtschap gelegen lagere school De Akkerwal  -gesteund door Plaatselijk Belang - is de wens uitgesproken voor de realisatie van meer speelgelegenheid ten behoeve van de school en het invullen van een adequate buitenschoolse opvang. De school is direct gelegen aan de toegang van het wandelpad van De Doorbraak en direct naast het retentiegebied Rakhorst. Voor de schoolgaande jeugd, maar ook voor ouderen is dit een unieke combinatie om het bewustzijn van de natuur en de streekeigen identiteit te vergroten. De buurtschap Rectum- Ypelo is ten zuiden van Wierden gelegen en beslaat een uitgestrekt gebied waar de Doorbraak en retentiegebied Dakhorst deel van uitmaken. De buurtschap telt circa 550 personen en zoals eerder aangegeven beschikt de buurtschap over een eigen lagere school De Akkerwal.

Realisatie
De bouwwerkzaamheden worden verricht door vrijwilligers (zelfwerkzaamheid) en de aannemer die de aanbesteding gegund heeft gekregen. Als alles goed gaat is de bouw gereed op 15 oktober 2012.

Doelstelling
Het ontwikkelen en exploiteren van activiteiten gericht op educatieve, culturele, maatschappelijke en sportieve leven in Rectum-Ypelo, voor zowel individuen als groepen en in het bijzonder voor jongeren en ouderen.

 
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.