Sallands Erf & Goed
Aanvrager: Stichting Sallands Erf & Goed
Waar:

In het 'Sallandse gedeelte' van de LEADER-gebieden Salland, West Twente en Zuid Twente

Meer informatie: www.stichtingsallandserfgoed.nl

Projectomschrijving
Het eeuwenoude Sallandse culturele erfgoed dreigt te verdwijnen. Dit heeft voor een deel te maken met gebrek aan kennis en besef van de cultuurhistorische waarde van dit erfgoed. De stichting ‘Sallands Erfgoed’ is in november 2008 opgericht om het streekeigen landschap van Salland te behouden en te stimuleren. De Stichting wil de streekeigen bouw versterken en zich inzetten voor nieuwe mogelijkheden tot renovatie, herbouw dan wel hergebruik van boerderijen en behoud van het kenmerkende kleinschalige en afwisselende landschap.

 

Realisatie
Het project ‘Sallands Erf & Goed’ wil ‘het verhaal’ achter boerderijen en landschap uitdragen naar Sallanders en bezoekers. Het is de bedoeling de kennis van de inwoners over de Sallandse bouwkunst en erfinrichting te vergroten. Daarnaast worden gefundeerde praktische adviezen gegeven om boerderijeigenaren te stimuleren hun huis en erf op een streekeigen manier in te richten en streekeigen nieuw- of verbouw te stimuleren. De eerste fase van het project is gericht op inventarisatie en documentatie met betrekking tot streekeigen bouw en erfinrichting. Tijdens bijeenkomsten en excursies wordt een overzicht gegeven van bestaande kennis en inzichten over specifieke kenmerken van de Sallandse woonomgeving. In de tweede fase van het project worden de resultaten uit de inventarisatiefase omgezet in bruikbare adviezen voor behoud van bestaand erfgoed en de creatie van toekomstig erfgoed. De informatie is enerzijds gericht op een algemeen publiek en anderzijds op specifieke doelgroepen. Fase drie betreft het ‘beschrijven en beklijven’, zoals het op basis van de onderzoeksgegevens samenstellen van een publieksvriendelijke publicatie over boerderijen in Salland.

Doelstelling
Het project stelt zich ten doel het unieke karakter van Salland op basis van eeuwenoude agrarische tradities te waarborgen, om op die manier de vitaliteit en aantrekkelijkheid van het gebied voor de toekomst te verstevigen en daarmee de sociale cohesie te versterken. Het project draagt bij aan bekendheid en aantrekkelijkheid van Salland. Landschap en samenleving van Salland krijgen daarmee een kwaliteitsimpuls.

 
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.